Podmínky portálu

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO PORTÁLU WWW.PUDAVAUKCI.CZ

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti Chenen Servisní a.s., se sídlem: Praha 4, Jemnická 1138/1, PSČ: 140 00, IČ: 24821128, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 16999 (dále jen „Společnost“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s využíváním Webového portálu pudavaukci.cz.
  2. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy o užívání Webového portálu a dále práva a povinnosti Uživatelů vyplývající pro ně z Nabídky a Transakce.
  3. Pokud není ve Smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Smlouvou či přílohou vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy mezi Uživatelem a Provozovatelem tyto Obchodní podmínky.
  4. Tyto Obchodní podmínky jsou přístupné na stránkách https://www.pudavaukci.cz.
  5. Znění Obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 2. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ
  1. Aukční nabídka – způsob prodeje Nemovitostí, kdy výše ceny je tvořena po dobu trvání aukční nabídky na základě návrhů na uzavření kupní smlouvy (příhozů) zájemců o uzavření kupní smlouvy.
  2. Kupující – Uživatel, který má zájem o koupi Nemovitostí a za tímto účelem se účastní Nabídky.
  3. Nabídka – jeden ze způsobů vystavení Nemovitostí prostřednictvím Webového portálu obsahující návrh na uzavření kupní smlouvy, s předem stanovenou cenou (v případě Nabídek s volbou Kup Teď) anebo za cenu stanovenou na základě návrhů zájemců o uzavření kupní smlouvy (v případě Aukčních nabídek).
  4. Prodejce – Uživatel, který má zájem o prodej Nemovitostí, které pro tento účel vystavil v Nabídce.
  5. Provozovatel – provozovatel Webového portálu je obchodní společnost Chenen Servisní a.s., se sídlem: Praha 4, Jemnická 1138/1, PSČ: 140 00, IČ: 24821128, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 16999.
  6. Smlouva o užívání Webového portálu uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem a Uživatelem vyjádřením souhlasu s těmito obchodními podmínkami a založením Uživatelského účtu.
  7. Webový portál – automatizovaný systém Provozovatele tvořený souborem software a hardware, který zajišťuje registraci Uživatelů, umožňuje Uživatelům nabízet Nemovitosti k prodeji a nabízené Nemovitosti kupovat, sledovat průběh Transakce a využívat další služby, umístěný pod adresou pudavaukci.cz.
  8. Transakce – proces reakce na Nabídku s cílem uzavření kupní smlouvy prostřednictvím Webového portálu.
  9. Uživatel – fyzická nebo právnická osoba, která užívá Webový portál.
  10. Uživatelský účet – administrační rozhraní určené registrovaným Uživatelům, které je opravňuje přihlásit se ke službám Webového portálu pod unikátním uživatelským jménem a využívat tyto služby.
  11. Nemovitosti – nemovité věci, které mohou být předmětem Nabídky dle Obchodních podmínek.
 3. PODMÍNKY PROVOZOVATELE PRO UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO PORTÁLU
  1. Obchodování prostřednictvím Webového portálu je dostupné všem osobám splňujícím některé z následujících kritérií:
   1. jedná se o fyzickou osobu starší 18 let za předpokladu, že je zaregistrována a je plně svéprávná,
   2. jedná se o zaregistrovanou právnickou osobu zapsanou v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku,
   3. stát (ve smyslu § 21 NOZ a § 6 a 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění).
  2. Podmínkou pro registraci osoby k obchodování na Webovém portálu je:
   1. řádné vyplnění registračního formuláře,
   2. vyjádření souhlasu s těmito obchodními podmínkami,
   3. vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  3. Uživatelé, kterým byla Provozovatelem v souladu s těmito Obchodními podmínkami zrušena registrace, nemohou prostřednictvím Webového portálu obchodovat, přestože splňují podmínky dle odst. 3.1 a 3.2 těchto Obchodních podmínek.
  4. Uživatelé ani zájemci o uzavření Smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání Webového portálu nebo na uzavření Smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od Smlouvy se stávajícím Uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám.
  5. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit Nabídku z Webového portálu v případě, jestliže by nabízení, prodej, koupě Nemovitosti mohla být v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, případně by mohla mít negativní vliv na dobrou pověst Provozovatele.
  6. Uživatel nesmí společně s Nemovitostmi nabízet, prodávat, zasílat či jinak distribuovat další zboží či služby, a to ani jako dar předávaný společně s Nemovitostmi.
  7. Provozovatel je oprávněn provádět kontrolu registrovaných uživatelů a jejich údajů zadaných při registraci. Provozovatel je především oprávněn kontaktovat uživatele na zadaném telefonním čísle. V případě pochybností Provozovatele o správnosti zadaných údajů je Provozovatel oprávněn Uživatelský účet zrušit.
 4. DRUHY NABÍDEK NA WEBOVÉM PORTÁLE
  1. Webový portál umožňuje Uživatelům nabízet Nemovitosti ke koupi v dále uvedených druzích Nabídek: Aukční nabídka, Aukční nabídka s volbou Kup Teď, Kup Teď.
  2. Aukční nabídka probíhá formou veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy, přičemž předmětem kupní smlouvy je Prodejcem vystavená Nemovitost nebo soubor nemovitostí a jediným kritériem výběru nejvhodnějšího návrhu je kupní cena. Ostatní podmínky kupní smlouvy jsou uvedeny ve vzorové kupní smlouvě dostupné na www.pudavaukci.cz (dále jen „Vzorová kupní smlouva“).
   1. Lhůta pro podávání návrhů na uzavření kupní smlouvy je určena Prodejcem (doba trvání Aukční nabídky). Prodejce je povinen uzavřít kupní smlouvu s Kupujícím, který formou tzv. příhozů nabídl nejvyšší kupní cenu. Prodejce je oprávněn změnit Aukční nabídku na Aukční nabídku s volbou Kup Teď pouze do okamžiku prvního příhozu Kupujícího.
   2. Podáním nejvýhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy (příhozu) a ukončením Aukční nabídky vzniká Kupujícímu povinnost uzavřít s Prodejcem kupní smlouvu. Kupující odpovídá Prodejci za škodu vzniklou neuzavřením Kupní smlouvy, aniž by k tomu byl dán některý důvod dle těchto Obchodních podmínek. V případě Aukčních nabídek, v nichž je Prodejcem sám Provozovatel,  je Provozovatel oprávněn domáhat se na Kupujícím, který porušil povinnost uzavřít kupní smlouvu dle tohoto článku, náhrady škody nebo peněžitého zadostiučinění za poškození dobrého jména Provozovatele, k němuž v důsledku neuzavření kupní smlouvy došlo.
   3. Prodejce není oprávněn odmítnout návrhy na uzavření kupní smlouvy ani si takové právo vyhradit v popisu Nemovitostí.
   4. Jakmile Prodejce po skončení Aukční nabídky kontaktuje Kupujícího (navrhovatele), který formou tzv. příhozů nabídl nejvyšší kupní cenu, považuje se toto za akceptaci jeho návrhu na uzavření kupní smlouvy. Dojde-li k tomu, že více Kupujících navrhne stejnou kupní cenu, považuje se za vítěze Aukční nabídky ten Kupující, který tuto maximální cenu zadal na Webovém portále nejdříve. Provozovatel sdělí Prodejci kontaktní údaje tohoto Kupujícího (vítěze Aukční nabídky) a vyzve je k uzavření smlouvy.
   5. V případě, že dojde k příhozu v průběhu posledních 5ti minut do skončení trvání Aukční nabídky, prodlužuje se trvání Aukční nabídky a možnost realizace dalších příhozů o 10 minut.
  3. Kup teď – Nabídka s volbou Kup Teď je návrhem Prodejce na uzavření kupní smlouvy za předem stanovenou cenu učiněnou neurčitému okruhu osob. Kupní smlouva je uzavřena s Uživatelem, který jako první Prodejci oznámí prostřednictvím Webového portálu, že Nabídku bez výhrad přijímá. Kupující není oprávněn v rámci přijetí Nabídky činit odchylky oproti obsahu Nabídky (např. stanovit nižší cenu) nebo jakékoliv dodatky (např. doplnit smluvní pokuty, rozšířit záruku).
  4. Aukční nabídka s volbou Kup teď je proces, kdy Prodejce umožní alternativně Kupujícím koupit Zboží za předem stanovenou (vyšší) cenu formou oznámení přijetí návrhu na její uzavření dle odst. 4.3, anebo vyzvat k podávání návrhů na uzavření kupní smlouvy ve veřejné soutěži za podmínek dle odst. 4.2, přičemž vyvolávací cena je nižší než cena stanovená v režimu Kup Teď.
 5. POVINNOSTI PRODEJCE
  1. Webový portál umožňuje Prodejcům nabízet Nemovitosti v jejich vlastnictví k prodeji třetím osobám – Kupujícím.
  2. Podmínkou pro přijetí Nabídky Prodejce ke zveřejnění na Webovém portálu, je splnění podmínek uvedených v čl. III. odst. 3.1, odst. 3.2 Obchodních podmínek a dále:
   1. prokázání vlastnického práva Prodejce k nabízeným Nemovitostem,
   2. uzavření zprostředkovatelské smlouvy s Provozovatelem.
  3. Skončí-li Nabídka úspěšně, tzn. vznikla-li Prodejci povinnost uzavřít kupní smlouvu s Kupujícím, popř. přijal-li Prodejce návrh na uzavření kupní smlouvy v režimu Kup Teď, vzniká Provozovateli vůči Prodejci nárok na provizi, a to ve výši a za podmínek uvedených ve zprostředkovatelské smlouvě.
  4. Nárok na provizi Provozovatele vzniká okamžikem podpisu kupní smlouvy na Nemovitosti. Provozovatel vystaví každému Uživateli, kterému vznikla povinnost hradit provizi daňový doklad a to se všemi náležitostmi dle platných právních předpisů.
  5. Provozovatel neprovádí kontrolu nabízených Nemovitostí a negarantuje splnění smluv a jiných dohod uzavřených mezi Uživateli.
  6. Kupujícímu nevzniká v souvislosti s Nabídkou Prodejce ani z jiných důvodů nárok vůči Provozovateli na úhradu skutečných škod ani jiné majetkové či nemajetkové újmy způsobené v souvislosti s protiprávním jednáním Prodejce.
 6. PRAVIDLA NABÍZENÍ NEMOVITOSTÍ PRODEJCEM
  1. Prodejce není oprávněn měnit podmínky jednotlivých druhů Nabídek uvedených shora v čl. IV. Obchodních podmínek a ode dne zveřejnění Nabídky není Prodejce oprávněn tuto Nabídku zrušit.
  2. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah Nabídky a popis Nemovitostí. Provozovatel si však vyhrazuje právo odstranit či změnit obsah Nabídky či Nabídku jako takovou, bude-li mít pochybnosti, že taková nabídka odpovídá skutečnosti nebo je v rozporu s právními předpisy.
  3. Prodejce není oprávněn nabízet Nemovitosti, ke kterým nemá v okamžiku zveřejnění Nabídky vlastnické právo.
 7. PŘÍHOZ KUPUJÍCÍHO A OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ NABÍDKY
  1. Příhozem se rozumí u Aukčních nabídek dle čl. IV. odst. 4.2 a 4.4 těchto Obchodních podmínek návrh Kupujícího na uzavření kupní smlouvy, který činí Kupující prostřednictvím Webového portálu. Vzhledem ke skutečnosti, že všechny podstatné náležitosti kupní smlouvy jsou definovány Prodejcem, který přistupuje k Vzorové kupní smlouvě, je Kupující oprávněn navrhnout pouze výši kupní ceny.
  2. Zvýšení hodnoty příhozu během Aukční nabídky lze realizovat vždy minimálně o částku ve výši která je uvedena jako minimální příhoz u takové Nabídky.
  3. Veškeré ceny Nemovitostí navrhované Kupujícím jsou uváděny včetně případné daně z přidané hodnoty.
  4. Příhoz učiněný Kupujícím, jehož Uživatelský účet bude zablokován před skončením příslušné Aukční nabídky, bude automaticky zrušen.
  5. Provozovatel je oprávněn až do okamžiku ukončení Aukční nabídky provádět kontrolu příhozů z důvodu zájmu na řádném uzavření a plnění Kupní smlouvy. V rámci kontroly Provozovatel telefonicky kontaktuje Kupujícího, který učinil příhoz, za účelem ověření jeho existence a vážnosti jeho příhozu. Nelze-li telefonicky Kupujícího kontaktovat (zejména z důvodu opakované nedostupnosti čísla nebo opakovaného nepřijetí hovoru), nebo zakládají-li informace získané od Kupujícího v rámci telefonického hovoru jakoukoli pochybnost o vážnosti příhozu, je Provozovatel oprávněn považovat daný příhoz za podezřelý nebo za učiněný s nedostatkem vážné vůle, a příhoz zrušit. O tomto zrušení informuje Kupujícího prostřednictvím e-mailu zaslaného na jeho e-mailovou adresu.
  6. Oznámení o přijetí návrhu může Kupující učinit zvolením položky „Kup teď“ u příslušné Nabídky. Zvolení této položky se považuje za přijetí navržené ceny a potvrzení nákupu Nemovitostí v Nabídce.
 8. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Po skončení Nabídky poskytne Provozovatel automatizovaně prostřednictvím Webového portálu oběma stranám kontaktní údaje nezbytné pro jejich vzájemnou identifikaci a zašle jim návrh kupní smlouvy a případně návrh Smlouvy o správě peněz a listin.
  2. Kupující a Prodejce jsou povinni reagovat ve lhůtě 3 dnů ode dne skončení Nabídky na zaslané podklady ze strany Provozovatele tak, aby mohlo bez zbytečného odkladu dojít k realizaci práv z kupní smlouvy. Je-li kterákoli strana kupní smlouvy ve lhůtě 7 dnů ode dne skončení Nabídky nekontaktní (tzn. není možno ji zastihnout na kontaktech jí uvedených při registraci nebo nereaguje na doručené výzvy), má druhá strana právo od kupní smlouvy odstoupit.
  3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za stav, kdy Prodejce nepodepíše s Kupujícímu kupní smlouvu na nemovitosti, popř. kdy Kupující neuhradí řádně a včas kupní cenu. Provozovatel v rámci svých možností poskytne Uživatelům podporu za účelem řádného splnění závazků vyplývajících z kupní smlouvy.
 9. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Uživatel nesmí sám ani prostřednictvím zástupce manipulovat s výsledkem Nabídky a cenou jím nabízených Nemovitostí způsobem, který mu přinese neoprávněnou výhodu.
  2. Uživatel je povinen udržovat své Uživatelské účty a hesla k nim v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesel, ledaže by vyšlo najevo, že byla způsobena na straně Provozovatele jejím úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí.
  3. Uživatelé nejsou v souvislosti s používáním Webového portálu oprávněni užívat software, skripty nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce Webového portálu nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu Provozovatele. Uživatelé dále nejsou oprávněni jakýmkoliv způsobem zasahovat do Webového portálu, měnit či blokovat jeho obsah a jakýmkoliv způsobem narušovat jeho činnost.
  4. Obsah umístěný na internetových stránkách Provozovatele, popř. v databázích systému podléhá rovněž autorskoprávní ochraně. Jeho rozmnožování včetně rozmnožování za pomocí Robot/Crawler technologií nebo obdobných vyhledávacích mechanismů bez výslovného souhlasu Provozovatele je nepřípustný.
 10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
  1. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s účinností ode dne 25.5.2018 rovněž Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).
  2. V případě, že Uživatel souhlasil se zpracováním svých osobních údajů, jsou tyto údaje Společností zpracovávány výlučně dle Zásad pro nakládání a ochranu osobních údajů (dále jen „Zásady“). Uživatel prohlašuje, že se s těmito Zásadami seznámil souhlasí s jejich zněním a bere na vědomí práva a povinnosti v nich uvedená.
 11. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE
  1. Provozovatel neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného Uživatele nebyla správná. Provozovatel dále neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli v případě zrušení jeho příhozu Provozovatelem.
  2. Provozovatel se nepodílí na obsahu Nabídek a popisu Nemovitostí, přístupných prostřednictvím sítě internet a za tento obsah neodpovídá. V případě jakéhokoliv podezření z porušení právních předpisů je Provozovatel oprávněn pozastavit příslušné Nabídky nebo celé Uživatelské účty. Při podezření ze spáchání trestného činu Provozovatel uvědomí orgány činné v trestním řízení.
  3. Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel je oprávněn popř. povinen předat osobní údaje Uživatele orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud vyjde najevo, že Uživatel se prostřednictvím Webového portálu dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení nebo kterým mohl způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu třetí osobě.
 12. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
  1. V případě vzniku sporu mezi Uživatelem, který má postavení spotřebitele ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a Provozovatelem, vyplývajícího z užívání Webového portálu, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Provozovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.
  2. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel poprvé u Provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.
  3. Uživatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.
  4. Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s Provozovatelem se vztahuje výhradně na spory týkající se služeb Webového portálu poskytovaných Provozovatelem, tedy nikoliv na vzájemné spory mezi Kupujícími (spotřebiteli) a Prodejci – podnikateli vyplývající z kupních smluv uzavřených prostřednictvím Webového portálu; i takový spor může být řešen mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, pokud je Kupující vůči Prodejci – podnikateli v postavení spotřebitele, avšak bez účasti Provozovatele.
 13. TECHNICKÉ POTÍŽE
  1. Pokud po dobu delší než 1 hodina nemůže převážná většina Uživatelů v důsledku technických potíží Webového portálu umísťovat své Nabídky (přihazovat) nebo jsou nedostupné klíčové funkce pro nalezení Nabídky, jsou Nabídky, jejichž konec připadá na dobu výpadku, a zároveň Nabídky běžící (trvající) v době výpadku, prodlouženy o 24 hodin.
 14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO PORTÁLU, POZASTAVENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU PROVOZOVATELEM
  1. Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o užívání Webového portálu, popř. pozastavit Uživatelský účet toho Uživatele, který podstatným způsobem porušil Smlouvu a tyto Obchodní podmínky, popř. právní předpisy anebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno Provozovatele, případně u kterého má Provozovatel důvodné podezření, že má takový Uživatel v úmyslu svým jednáním způsobit třetím osobám škodu.
  2. Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, popř. pozastavit Uživatelský účet zejména z důvodu:
   1. uvedení nepravdivých údajů při registraci, popř. neoznámení změn těchto údajů;
   2. vyzývání k prodeji mimo Webový portál;
   3. zmaření Transakce tím, že Prodejce bez důvodu hodného zřetele neuzavřel kupní smlouvu;
   4. zmaření Transakce tím, že Kupující bez důvodu hodného zřetele neuzavřel kupní smlouvu nebo neuhradil kupní cenu;
   5. prodej Nemovitostí, jejichž vlastnosti neodpovídají těm, které byly uvedeny v popisu příslušné Nabídky;
   6. rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení (spam);
   7. vyhýbání se plnění závazků vůči Provozovateli založením nového Uživatelského účtu;
   8. užívání vulgárních a hanlivých výrazů v rámci Nabídek, popř. při komunikaci s ostatními Uživateli nebo Provozovatelem a jeho zaměstnanci.
  3. Osoba, které byl pozastaven Uživatelský účet nebo vůči které Provozovatel od Smlouvy odstoupil, není oprávněna se bez výslovného souhlasu Provozovatele opětovně zaregistrovat jako Uživatel.
 15. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK, UKONČENÍ SMLOUVY
  1. Provozovatel je oprávněn Obchodní podmínky nebo kteroukoliv jejich přílohu v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Nová verze Obchodních podmínek se však neužije na Nabídky/Transakce, které byly započaty ještě za účinnosti předchozí (starší) verze Obchodních podmínek.
  2. Uživatel i Provozovatel mají právo i bez udání důvodu vypovědět Smlouvu o užívání Webového portálu. Výpověď musí být v textové podobě (rovněž elektronicky) a musí být doručena druhé straně. Výpovědní lhůta činí 10 dnů. Tento krok nezbavuje Uživatele povinnosti splnit své závazky k ostatním Uživatelům nebo k Provozovateli. Vypoví-li Smlouvu Uživatel nebo Provozovatel, není Uživatel oprávněn zakládat během výpovědní lhůty účast v nových Nabídkách, a to ani jako Prodejce, ani jako Kupující. Uživatel je během výpovědní lhůty oprávněn činit pouze úkony k dokončení Transakcí ze skončených Nabídek.
  3. Uživatel, který má postavení spotřebitele ve smyslu § 419 NOZ, je oprávněn odstoupit od Smlouvy o užívání Webového portálu i bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy.
 16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Vztahy ze Smluv uzavřených s Uživateli se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
  2. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy.

Chenen Servisní a.s.

Zjistit cenu zemědělské půdy ZDARMA.
Odhad posíláme do 24 hodin.
Odhad ceny půdy